Játékszabályzat 2020.12.12.

 

INULINU Kft. 2020. 12. 12. „COFFER” üzenőfali nyereményjátékához

 

A játék időtartama:

 

2020. 12. 12. 10:00 – 2020. 12. 17. 24:00

 

A sorsolás időpontja, helyszíne: 2020. 12. 18. 11:00

 

INULINU KFT., 6200 KISKŐRÖS, SZENDREY J. U. 3/1.

 

A sorsolás gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolás gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános.

 

A pályázat kiírója:

 

INULINU KFT. (továbbiakban „Kiíró”)

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

 

A Játékos eleget tesz a posztban leírt kérésnek, vagyis kommentben érvényes és megválaszolja a www.facebook.com/cofferkiskoros oldalon (továbbiakban „Weboldal”) a posztban feltett kérdést a nyereményjáték tartama alatt (továbbiakban „Pályázat”).

 

A pályázatok érvényességének és helyességének ellenőrzésére és eldöntésére Kiíró jogosult.

 

„NYEREMÉNYJÁTÉK! 

 

 

Játssz velünk és nyerj egy Coffer Cerrado kávé válogatást. 

 

 

Kivel innál meg egy csésze szívmelengető Coffer kávét? 

 

 

Válaszolj a kérdésre kommentben csütörtök (2020.12.17.) éjfélig, és vegyél részt a sorsoláson, ahol egy Coffer Cerrado karácsonyi csomagot nyerhetsz.  Sorsolás ideje: 2020.12.18. 11:00”

 

Játékszabályzat:

 

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes és helyes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

Amennyiben a Játékos több kommenttel pályázik, első kommentjével vesz részt a játékban, és kommentjei számától függetlenül egyszeres eséllyel vesz részt a sorsoláson. A sorsoláson csak az első kommentjükben érvényes és helyes választ megadók vesznek részt.

 

Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Kiíró a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

 

Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Kiírón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Kiíró az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Kiíró megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

A Játékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak.

 

Nyeremények:

 

Az érvényes és helyes választ beküldők között 1 db Coffer Cerrado kávé válogatást sorsolunk ki, melyet 30 napon belül postai úton vagy futárszolgálattal juttatunk el a nyerteseknek.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban az egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

A Kiíró a nyertesek nevét az INULINU Facebook oldalon a játék alatt, a Nyertes kommentjére válaszolva hozza nyilvánosságra a sorsolást követő 5 napon belül.

 

A Kiíró a sorsolást követően, legkésőbb 2020.12 .18. napján, 23:00 óráig értesíti a nyertes Játékost a Weboldalon a nyertes komment(ek)re adott válaszában (”Értesítés”). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni a Weboldalnak küldött Facebook privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail cím, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

 

A Kiíró az 1 db nyertest sorsol és a nyeremények tekintetében 1 tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.

 

Egyéb rendelkezések:

 

A játékban kizárólag cselekvőképes, 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt.

 

Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

 

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

 

A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

 

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

a) nevét, lakcímét, Facebook ID-ját a nyeremények átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a Játék lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

 

b) feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a tárgyi nyeremény átadását igazoló postai szelvényen vagy az átadást igazoló más dokumentumon szereplő személyes adatait (nevét, lakcímét) a Szervező jelen Játék lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

 

c) tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.

 

d) A nyereményjáték lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrizzük meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait a nyeremény átadását követő évtől számított 6 évig őrizzük meg.

 

e) nyertesség esetén profilnevüket és Facebook profilképüket a Kiíró minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a https://www.facebook.com/inulinu.hu/ oldalon

 

f) Adatkezelő: INULINU Kft. 6200 KISKŐRÖS, SZENREY J. UTCA 3/1.

 

g) Adatfeldolgozó: INULINU Kft. 6200 KISKŐRÖS, SZENREY J. UTCA 3/1.

 

Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: INULINU Kft. 6200 KISKŐRÖS, SZENREY J. UTCA 3/1.címén vagy az info@coffer.hu e-mail címen.

 

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: info@coffer.hu, telefon: +36 78 513-925

 

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:

 

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),

 

b) személyes adatai helyesbítését, és

 

c) személyes adatai törlését (zárolását).

 

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

 

Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

 

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.

 

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 

Telefon:+36 (1) 391-1400

 

Fax: +36 (1) 391-1410

 

Email:ugyfelszolgalat@naih.hu

 

honlap:www.naih.hu

 

A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Kiíró semminemű felelősséget nem vállal.

 

Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

Ha a Játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Kiíró kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Kiíró részére történik.

 

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a www.facebook.com/cofferkiskoros 

 

Facebook oldalon, az adott játék felhívó bejegyzésében közzétett linken keresztül érhető el.

 

További információk Az INULINU KFT.-től kérhetők

 

Telefon: +36 78 513 925

 

Email: info@coffer.hu

 

Kiskőrös, 2020.12.12.

 

INULINU Kft.

 

Kiíró